SOFTWARELICENTIE-OVEREENKOMST

 

TotalFlow DocEnhancer 1.3

 

© 2014, 2016 Ricoh Company Ltd.† Alle rechten voorbehouden.

 

BELANGRIJKE OPMERKING: LEES DEZE OVEREENKOMST (de ďovereenkomst") ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE SOFTWARE INSTALLEERT OF GEBRUIKT.

 

Deze overeenkomst is een juridische overeenkomst tussen u ("licentiehouder" of "u") en Ricoh Company, Ltd. en/of zijn "dochterondernemingen" (als hieronder gedefinieerd) (gezamenlijk te noemen "Ricoh").† De "software" is de software die hierin genoemd wordt of in de bestelling, het aankoopcertificaat of andere bevestiging uitgegeven door Ricoh† met betrekking tot uw aankoop van de software (de "licentiebevestiging").† Ricoh is bereid een licentie te verstrekken op de software, waaronder vallen de gekoppelde media en gedrukte of elektronische documentatie, indien aanwezig† ("documentatie") op voorwaarde dat u alle voorwaarden in deze overeenkomst accepteert.† Voor het doel van deze overeenkomst betekent ďdochterondernemingĒ een entiteit die, van tijd tot tijd gedurende de looptijd van deze overeenkomst, bestuurd wordt door of onder gezamenlijk bestuur valt van Ricoh Company, Ltd., betekent ďBestuurĒ de macht, zowel direct als indirect (door middel van aandelen, aandelenkapitaal, het bezit van stemrecht, contract of anderszins) tot het aanstellen en/of verwijderen van de meerderheid van de leden van het bestuur van Ricoh, of anderszins macht uitoefenen over de zaken en regels van Ricoh.

 

DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF GEBRUIKEN, OF DOOR TE KLIKKEN OP DE KNOP "ACCEPTEREN"

HIERONDER, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST. U VERTEGENWOORDIGT EN GARANDEERT DAT DE PERSOON DIE DEZE OVEREENKOMST ACCEPTEERT VOLLEDIGE VOLMACHT EN AUTORITEIT HEEFT OM DIT NAMENS DE LICENTIEHOUDER TE DOEN.

 

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, GEEFT RICOH GEEN LICENTIE VOOR DE SOFTWARE EN MOET U HET GEBRUIK OF DE INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE DIRECT STOPPEN.† IN DIT GEVAL MOET U STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN HET MEDIUM WAAROP DE SOFTWARE OPGESLAGEN IS, INDIEN AANWEZIG, EN ALLE BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE RETOURNEREN AAN RICOH.

 

1.†††††††† Toekenning en omvang van licentie.

 

1.1 ††††† Rekening houdend met uw instemming ten aanzien van de voorwaarden welke onlosmakelijk verbonden zijn met deze overeenkomst te volgen en eventueel van toepassing zijnde betaling van alle relevante kosten en tarieven, , kent Ricoh u hierbij een beperkte, niet-exclusieve, persoonlijke, niet-overdraagbare licentie toe voor het gebruik van de software in een alleen door een apparaat leesbare code en de documentatie ("licentie").† Deze licentie en uw gebruik van de software wordt verder uitdrukkelijk beperkt tot het aantal, volume, hoeveelheid of andere gebruiksmaatstaven of beperkingen die vermeld worden in de licentiebevestiging en documentatie (ďbevestiging van toegestaan gebruikĒ). Afhankelijk van het product kunnen de gebruiksmaatstaven vermeld worden als toegestaan aantal gebruikers, plaatsen, multifunctionele printers, apparaten, computers of servers, of een andere kwantitatieve beperking.† Deze overeenkomst is van toepassing op alle toekomstige releases, revisies, updates of verbeteringen aan de software, tenzij anders vermeld in de documentatie.† Tenzij beŽindigd als hieronder nader †beschreven of uitdrukkelijk vermeld in de bevestiging van toegestaan gebruik, is de duur van de licentie oneindig.

 

1.2††††††††† U gaat ermee akkoord de software te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden in deze overeenkomst en eventueel aanvullende voorwaarden in de bevestiging van toegestaan gebruik.

 

1.3 †††††††† Onderhavig aan de bevestiging van toegestaan gebruik, mag u: (a) de software alleen installeren, laden, uitvoeren, gebruiken en tonen voor uw interne bedrijfsprocessen en -handelingen; (b) een redelijk aantal kopieŽn van de software maken voor back-updoeleinden, op voorwaarde dat dit nodig is voor de activiteiten die in clausule 1.1 zijn toegestaan en (c) documentatie gebruiken ter ondersteuning van het gebruik dat is toegestaan in clausule 1.1 en kopieŽn van de documentatie maken als redelijkerwijs nodig is voor het wettelijk gebruik.

 

2.†††††††† Plichten van de licentiehouder.

 

2.1†††††† Met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk vermeld is in deze overeenkomst of als anderszins verplicht in toepasbare wetten zonder de mogelijkheid op contractuele annulering of beperking, gaat u akkoord met en doet u het volgende:

 

(a)††††††† het niet kopiŽren van de software of documentatie, tenzij waar dergelijk kopiŽren incidenteel is voor normaal gebruik van de software of het redelijkerwijs nodig is voor een back-up of operationele veiligheid;

 

(b)††††††† het niet maken van afgeleide werken van de software, noch het aanpassen, variŽren, vertalen, veranderen van een deel of het geheel van de software noch het toestaan dat de software of een deel daarvan gecombineerd wordt met of onderdeel wordt van andere programma's;

 

(c)††††††† het niet decompileren (omzetten in de broncode vanuit machinetaal of bytecode), uit elkaar halen of ďreverse engineerĒ van een deel of het geheel van de software, met uitzondering van hetgeen vereist is door de voorwaarden in een toepasbare open bron of softwarelicentie, of door toepasbare wetgeving zonder de mogelijkheid tot contractuele annulering;

 

(d)††††††† het niet verhuren, leasen, sublicentiŽren, lenen of overdragen van de software en documentatie aan een derde partij, of op andere wijze een derde partij toestaan de software te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh;

 

(e)††††††† het niet distribueren, hosten als dienst, beschikbaar stellen voor tijdsdeling of anderszins beschikbaar stellen aan derde partijen (tegen kosten of anderszins) van de software, geheel of gedeeltelijk;

 

(f)††††††† het veilig bewaren van bevoegde kopieŽn van de software en het onderhouden van nauwkeurige en bijgewerkte dossiers van het aantal en locaties van alle kopieŽn van de software;

 

(g)††††††† het controleren van het gebruik van de software en zorgen dat de software door uw medewerkers gebruikt wordt in overeenstemming met de voorwaarden in deze overeenkomst;

 

(h)††††††† het opnemen van de copyright-melding van Ricoh op alle gehele en gedeeltelijke kopieŽn van de software in iedere vorm; en

 

(i)†††††††† het niet leveren of anderszins beschikbaar stellen van de software in enigerlei vorm, geheel of gedeeltelijk (inclusief maar niet beperkt tot programmalijsten, object- en bronprogrammalijsten, objectcode en broncode) aan personen anders dan uw werknemers zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh.

 

2.2 ††††† U moet Ricoh en zijn bevoegde vertegenwoordigers op alle redelijke tijdstippen en bij redelijke voorafgaande melding, toestemming geven gebouwen te betreden en inspecteren, evenals de computerapparatuur die zich daar bevindt, waarop de software en documentatie bewaard of gebruikt wordt en alle dossiers bijgehouden worden in overeenstemming met deze overeenkomst, met als doel om te zorgen dat u zich houdt aan de voorwaarden in deze overeenkomst.

 

3.†††††††† Ondersteuning en onderhoud.

 

3.1†††††† Ricoh heeft geen verplichting onder deze overeenkomst tot onderhoud en/of ondersteuning voor de software onder deze softwarelicentieovereenkomst. Softwareonderhoud, wanneer opgenomen in de licentiekosten of wanneer aangeboden tegen afzonderlijke kosten, wordt geleverd onder de voorwaarden van de Ricoh-softwareonderhoudsovereenkomst voor productieprintsoftware.† Er kunnen aanvullende kosten gelden voor deze softwareovereenkomst.

 

4.†††††††† Garantie.

 

4.1†††††† Ricoh garandeert dat de media waarop de software staat, indien van toepassing ("MediaĒ) gedurende een periode van 3 maanden vanaf de datum waarop de media aan u geleverd is, vrij is van defecten in materiaal of vakmanschap wanneer gebruikt in overeenstemming met deze overeenkomst. Deze beperkte garantie is niet van toepassing als het probleem met de media het resultaat is van een ongeluk, misbruik of verkeerde toepassing van de media en is niet overdraagbaar op een andere gebruiker dan de originele gebruiker van de software.

 

4.2†††††† Ricoh garandeert dat de software gedurende een periode van 3 maanden vanaf de datum op uw bevestiging van toegestaan gebruik (tenzij een langere periode anderszins wettelijk verplicht is), wanneer geÔnstalleerd op de hardware en/of het besturingssysteem waarvoor hij ontwikkeld is, en correct gebruikt wordt, voldoende functioneert in overeenstemming met de documentatie. Alle "programma's van derde partijen" (als hieronder gedefinieerd) zijn uitgesloten van deze beperkte garantie, en aanpassing van schade aan of misbruik van de software, of gebruik van de software in combinatie met andere software, hardware, besturingssystemen of configuraties anders dan waarvoor hij ontwikkeld is, maakt deze garantie ongeldig.

 

4.3†††††† Indien een van de garanties in clausule 4.1 of 4.2 overtreden wordt, moet u Ricoh hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.† U moet Ricoh een redelijke tijdsperiode geven om het probleem op te lossen en (indien nodig) u een correcte versie van de media of software (als van toepassing) te leveren.† Dit gebeurt zonder extra kosten voor u.† Als Ricoh dit niet binnen redelijke tijd kan doen of als Ricoh niet van mening is dat dit een slimme afhandeling van zaken is, dan kan Ricoh ervoor kiezen de software en documentatie terug te nemen en u het bedrag dat u betaald hebt aan Ricoh voor het gebruik van de software te restitueren.† Als Ricoh besluit dit te doen, dan is dit de enige oplossing voor u met betrekking tot overtreding van de garanties en heeft Ricoh geen andere aansprakelijkheid met betrekking tot deze zaken.

 

4.4†††††† U erkent dat de software niet ontwikkeld is om te voldoen aan uw persoonlijke vereisten en dat het daarom uw verantwoordelijkheid is te zorgen dat de faciliteiten en functies van de software als beschreven in de documentatie voldoen aan uw eisen.

 

4.5†††††† Deze overeenkomst bevat de volledige omvang van de verplichtingen en aansprakelijkheden van Ricoh met betrekking tot het leveren van de software en documentatie.† MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERIN GEGEVEN WORDT, Except as expressly stated in this Agreement, erkent u dat de SOFTWARE, DIENSTEN, ondersteuning EN ALLE ANDERE ZAKEN DIE U GELEVERD WORDEN ONDER DEZE OVEREENKOMST ďas isĒ GELEVERD WORDEN, zonder enige garantie. RICOH DOET UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VOORWAARDEN, VOORSTELLINGEN OF ANDERE voorwaarden (zowel uitdrukkelijk als impliciet) INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE BEPERKTE VOORWAARDEN VAN GOEDE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.† U AANVAARDT VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE SELECTIE VAN DE SOFTWARE OM UW BEDOELDE RESULTATEN TE BEREIKEN.† RICOH doet geen garantie dat† DE SOFTWARE voldoet aan uw vereisten; dat de werking ononderbroken, VEILIG of foutloos is, of dat alle fouten of DEFECTEN gecorrigeerd worden. IN DE MATE WAARIN WETTELIJK TOEGESTAAN, ALS VASTGELEGD IN PARAGRAAF 9.3, KUNNEN ALLE OF EEN AANTAL VAN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

 

5.††††††††††† Ricohís aansprakelijkheid.

 

5.1†††††† Tenzij anderszins verplicht door toepasbare wetgeving zonder de mogelijkheid tot contractuele annulering of beperking en onderhavig aan clausule 5.4, is Ricoh, zijn dochterondernemingen of leveranciers, of zijn of hun directeurs, werknemers, vertegenwoordigers of agenten (gezamenlijk te noemen de "Ricoh-partijen") in geen enkel geval aansprakelijk (zowel bij contractbreuk, nalatigheid of een andere reden) voor: (a) winstderving, verlies van verkopen, zaken, verwachte besparingen of inkomsten; (b) verlies van goodwill; (c) verlies, schade of wijziging van gegevens; (d) verlies van of verlies door gebruik van hardware, software of gegevens of (e) indirecte of gevolgschade, schadevergoeding met een speciaal karakter of speciaal verlies.

 

5.2†††††† Daarnaast is, tenzij anderszins verplicht in toepasbare wetten zonder de mogelijkheid tot contractuele annulering of beperking, de totale gezamenlijke aansprakelijkheid van de Ricoh-partijen onder deze overeenkomst en met betrekking tot de software en alles wat Ricoh gedaan heeft of niet gedaan heeft met betrekking tot deze overeenkomst (en ongeacht of de aansprakelijkheid ontstaat door contractbreuk, nalatigheid of om een andere reden) beperkt tot het hoogste bedrag van de totaal betaalde bedragen en door u te betalen bedragen voor gebruik van de software of US $100.

 

5.3†††††† Niettegenstaande bovenstaande, zijn de Ricoh-partijen aansprakelijk voor: (a) overlijden of persoonlijke verwondingen veroorzaakt door de nalatigheid van de Ricoh-partijen of hun agenten of werknemers; (b) frauduleuze misvoorstellingen of (c) een andere aansprakelijkheid die niet uitgesloten of beperkt kan worden door toepasbare wetten; is niet uitgesloten of beperkt door deze overeenkomst, zelfs als een andere voorwaarde in deze overeenkomst anders zou aanduiden.

 

5.4†††††† IN DE MATE WAARIN WETTELIJK TOEGESTAAN, ALS VASTGELEGD IN PARAGRAAF 9.3, KUNNEN ALLE OF EEN AANTAL VAN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

 

6.†††††††† Intellectuele eigendomsrechten; programma's van derde partijen.

 

6.1†††††† U erkent dat alle internationale intellectuele eigendomsrechten, titel en belangen in de software en documentatie in eigendom zijn van Ricoh of externe licentiegevers, dat rechten op de software onder licentie gegeven worden (niet verkocht), en dat u geen rechten hebt in of op de software, documentatie of iets anders dat aan u geleverd wordt onder deze overeenkomst anders dan de beperkte licentie die via deze overeenkomst geleverd wordt. Daarnaast wordt geen enkel recht, titel of belang op een handelsmerk, servicemerk of handelsnamen van Ricoh toegekend via deze overeenkomst. Zonder bovenstaande te beperken behouden Ricoh en/of zijn licentiegevers alle rechten, titels en belangen in en op hun intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot: (a) alle softwarecode (bron en object), functionaliteit, technologie, systeem- of netwerkarchitectuur en gebruikersinterfaces en alle aanpassingen daaraan; (b) alle ideeŽn, handelsgeheimen, uitvindingen, patenten, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de software; (c) alle evaluaties, opmerkingen, ideeŽn en suggesties door u gedaan betreffende de software, ongeacht of deze zijn opgenomen in volgende versies, en (d) alle aanpassingen of afgeleide werken die ontwikkeld worden uit de intellectuele eigendomsrechten van Ricoh of zijn licentiegevers. U komt overeen de intellectuele eigendomsrechten van Ricoh strikt vertrouwelijk te behandelen.

 

6.2†††††† U erkent dat de software softwareprogramma's, code of bibliotheken kan bevatten die in eigendom zijn van externe partijen en/of gelicentieerd zijn conform een of meer open bronsoftwarelicenties ("programma's van derde partijen"). †U mag alleen gebruik maken van dergelijke programma's van derde partijen als geÔntegreerd of ingebouwd in de software; op voorwaarde dat alle intellectuele eigendomsrechten op dergelijke programma's van derde partijen in eigendom blijven van hun respectieve licentiegevers.† Waar de licentieovereenkomsten of gebruiksvoorwaarden voor dergelijke programma's van derde partijen ("Licenties van derde partijen") zijn opgenomen in de installatie-instructies, tekst of "readme-bestanden" of andere download- of installatiemedia die Ricoh aan u levert met betrekking tot de software, is uw gebruik van de programma's van derde partijen afhankelijk van en komt u overeen zich te houden aan dergelijke licenties van derde partijen.† Met uitzondering van anderszins beschreven in een licentie van een derde partij, gelden de beperkingen en vereisten in deze overeenkomst voor uw gebruik van alle programma's van derde partijen.

 

6.3†††††† Alleen wanneer uitdrukkelijk toegestaan door toepasbare wetten zonder de mogelijkheid op contractuele annulering of verplicht door een licentie van een derde partij, doet Ricoh afstand van het verbod in paragraaf 2.1 tegen reverse engineering of uit elkaar halen, maar alleen met betrekking tot programma's van derde partijen voor het beperkte doel dat vereist is door de toepasbare licentie of wet en het niet creŽren van software die overwegend hetzelfde is als de software.† Met uitzondering van uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst of door Ricoh, erkent u dat u geen recht hebt op toegang tot de software in broncodevorm, in ontgrendelde codering of anders in menselijk leesbare vorm met opmerkingen.

 

6.4†††††† Niettegenstaande de voorwaarden in deze overeenkomst die het tegengestelde voorschrijven, zijn alle programma's van derde partijen door Ricoh uitgerust zonder ondersteuning, "as is" en zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, en het gebruik van dergelijke programma's van derde partijen geschiedt volledig op risico van de licentiehouder.† IN GEEN ENKEL GEVAL IS RICOH AANSPRAKELIJK VOOR DERGELIJKE PROGRAMMA'S VAN DERDE PARTIJEN EN RICOH DOET IN HET BIJZONDER AFSTAND VAN ENIGE UITDRUKKELIJKE OF GEŌMPLICEERDE GARANTIES (INCLUSIEF GARANTIE TOT NIET-INBREUK) EN DOET AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID INCLUSIEF SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF -VERLIES, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, WINSTDERVING OF VERLIES VAN BESPARINGEN EN ALLE VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR PROGRAMMA'S VAN DERDE PARTIJEN.

 

7.†††††††† BeŽindiging

 

7.1†††††† Als de bevestiging van toegestaan gebruik uitdrukkelijk een vaste termijnlicentie voorschrijft, wordt de licentie beŽindigd aan het eind van de vaste termijn, tenzij partijen schriftelijk overeenkomen de termijn te vernieuwen.

 

7.2†††††† Met uitzondering van hetgeen voorgeschreven is in paragraaf 7.1, is de looptijd van deze licentie oneindig en effectief tot hij beŽindigd wordt.† Naar inzicht van Ricoh en na melding aan u, wordt deze overeenkomst direct beŽindigd als u de kosten die gespecificeerd zijn in uw bevestiging van toegestaan gebruik niet betaalt of zich niet houdt aan de materiŽle voorwaarden van deze overeenkomst.

 

7.3†††††† Na verloop van de looptijd (indien van toepassing) of beŽindiging van deze overeenkomst, moet u direct stoppen met het gebruik van de software en, naar Ricoh's inzicht, de software en alle kopieŽn verwijderen, vernietigen of retourneren en aan Ricoh bevestigen wanneer dit gedaan is. Alle voorwaarden van deze overeenkomst die door hun aard doorlopen na de beŽindiging van deze overeenkomst, blijven van kracht.

 

8.†††††††† Beperkte rechten Amerikaanse overheid.

 

8.1†††††† Als u de software of de bijbehorende documentatie licentieert voor of namens de Amerikaanse overheid, dan is dit in overeenstemming met 48 CFR 227.7201 tot 227.7202-4 (voor acquisitie van het Ministerie van Defensie (DoD)) en met 48 CFR 2.101 en 12.212 (voor niet-DoD-acquisities), geclassificeerd als ďcommerciŽle computersoftwareĒ en ďcommerciŽle computersoftwaredocumentatieĒ en wordt aan eindgebruikers van de Amerikaanse overheid (i) alleen gelicentieerd als commerciŽle items en (ii) met alleen die rechten als toegekend aan alle eindgebruikers conform de voorwaarden daarin.

 

9.†††††††† Algemeen.

 

9.1†††††† Ricoh kan op ieder moment tijdens de looptijd van de overeenkomst deze overdragen, toewijzen, contracteren of zich anderszins ontdoen van deze overeenkomst of zijn rechten of verplichtingen daarin. Deze overeenkomst noch de licentie tot gebruik van de software mag toegewezen of anderszins door u worden overgedragen met uitzondering van aan (i) een volledige dochteronderneming of (ii) een dochteronderneming die beheerd wordt door of onder gemeenschappelijke controle valt van u en die, in ieder geval, uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomt zich te houden aan alle verplichtingen onder deze overeenkomst.† Geen enkele toegestane toewijzing ontheft de originele licentiehouder van aansprakelijkheid.

 

9.2†††††† U komt overeen zich te houden aan alle toepasbare import- en exportwetten en -regels die gelden in het rechtsgebied waar de software aangeschaft is en waar hij gebruikt wordt. Zonder bovenstaande te beperken houdt u zich, met betrekking tot gebruik van de software, aan alle exportwetten en -regels die van toepassing zijn op goederen uit de Verenigde Staten, inclusief die de export of herexport van de software verbieden (a) naar een land met een Amerikaans handelsembargo of (b) aan iedereen die staat op de lijst van Specially Designated Nationals van het Amerikaanse Ministerie van FinanciŽn of de lijst Denied Person's of Entity van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken.† Door gebruik te maken van de software, garandeert u dat u zich niet bevindt in een dergelijk land of op een dergelijke lijst.† U komt ook overeen dat u de software niet zult gebruiken voor doelen die door Amerikaanse wetten verboden zijn, inclusief zonder beperking, de ontwikkeling, het ontwerp of de productie van projectielen, nucleaire, chemische of biologische wapens.

 

9.3†††††† Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze overeenkomst.† Het toepasselijke recht en rechtsgebied voor deze overeenkomst is als volgt afhankelijk van waar u de software gekocht of verkregen hebt:

 

(a) †††††† als u de software in Noord- of Zuid-Amerika gekocht of verkregen hebt, valt deze overeenkomst onder de wetten van de Staat New York, Verenigde Staten en worden voorwaarden voor keuze van recht en conflicten van wetten uitgesloten en een claim tegen Ricoh mag alleen en exclusief uitgevoerd of aangevochten worden in de rechtbanken van de Staat New York,

 

(b) †††††† als u de software in Europa, het Midden-Oosten of Afrika gekocht of verkregen hebt, valt deze overeenkomst onder de wetten van Engeland en worden voorwaarden voor keuze van recht en conflicten van wetten uitgesloten en een claim tegen Ricoh mag alleen en exclusief uitgevoerd of aangevochten worden in de rechtbanken van Engeland, of

 

(c) †††††† als u de software in regio's hebt gekocht anders dan vermeld in de clausules (a) en (b) hierboven, valt deze overeenkomst onder de wetten van Japan en worden voorwaarden voor keuze van recht en conflicten van wetten uitgesloten en een claim tegen Ricoh mag alleen en exclusief uitgevoerd of aangevochten worden in de rechtbanken van Tokio.†

 

In de mate waarin wettelijk toegestaan, doen de partijen hierbij afstand van een eventueel recht op een juryrechtspraak.†

 

9.4†††††† Mocht een voorwaarde in deze overeenkomst nietig, ongeldig, onuitvoerbaar of illegaal verklaard worden door een rechtbank, worden de geldigheid en uitvoerbaarheid van de andere voorwaarden daardoor niet aangetast, waarbij het de intentie van de partijen is dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd in de volledige mate waarin toegestaan onder toepasbare wetgeving.† Zonder bovenstaande te beperken, als een beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid door een rechtbank of tribunaal in een competent rechtsgebied onuitvoerbaar verklaard wordt betreffende een specifieke claim of oorzaken, komen de partijen overeen dat hij desalniettemin van toepassing blijft in de maximale mate waarin toegestaan door toepasbare wetgeving op andere claims en oorzaken.

 

9.5†††††† Het nalaten door Ricoh van het uitvoeren van een voorwaarde in deze overeenkomst dient niet gezien te worden als afstandsverklaring van een dergelijke voorwaarde of van het recht om een dergelijke voorwaarde uit te voeren.

 

9.6†††††† U komt overeen dat deze overeenkomst en een eventueel document waarnaar hierin uitdrukkelijk verwezen wordt (inclusief de bevestiging van toegestaan gebruik) de volledige overeenkomst is tussen u en Ricoh betreffende de software en documentatie en dat deze alle voorstellen of vorige overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, en alle andere communicatie tussen u en Ricoh betreffende de software en documentatie overschrijft.

 

9.7†††††† Iedere aanpassing aan deze overeenkomst is pas van kracht nadat hij getekend is door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen.

 

9.8†††††† Ricoh is niet aansprakelijk jegens u voor een overtreding van deze overeenkomst die voortvloeit uit omstandigheden waarover Ricoh redelijkerwijs geen controle geacht wordt te hebben.

 

9.9†††††† Als de software op basis van demonstratie, evaluatie of vergelijkbare "niet-voor-verkoop-basis" geleverd wordt, krijgt u slechts gedurende beperkte tijd een beperkte, niet-exclusieve licentie voor het gebruik van een exemplaar van de software conform de voorwaarden van deze overeenkomst.† DOOR UW GEBRUIK VAN DE "NIET-VOOR-VERKOOP-" OF EVALUATIESOFTWARE, ERKENT U EN KOMT U OVEREEN DAT UW RECHT TOT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE STOPT NA DE EVALUATIEPERIODE EN DAT U DAARNA DE SOFTWARE NIET MEER KUNT U GEBRUIKEN TOT U EEN COMMERCIňLE LICENTIE KOOPT.† ALLE EVALUATIE-EXEMPLAREN WORDEN GELICENTIEERD "AS IS", ZONDER GARANTIES IN ENIGERLEI VORM, EN ZONDER ONDERSTEUNING EN ONDERHOUD.

 

9.10†††† Geen enkele voorwaarde in deze overeenkomst kan uitgevoerd worden door een persoon die geen onderdeel is van deze overeenkomst, met uitzondering van het feit dat alle dochterondernemingen van Ricoh directe en bedoelde externe begunstigden zijn en het recht hebben alle voorwaarden van deze overeenkomst uit te voeren die uitvoerbaar zijn door Ricoh.

 

9.11†††† Als er tegenstrijdigheden bestaan tussen de Engelse versie van deze overeenkomst en een versie in een andere taal, dan geldt de Engelse versie van deze overeenkomst tenzij anderszins vereist in lokale wetten zonder de mogelijkheid op contractuele annulering of beperking.

 

9.12†††† U erkent dat onbevoegd openbaar maken of gebruiken van de software of gerelateerde documentatie of van de intellectuele eigendomsrechten van Ricoh, of een overtreding van uw geheimhouding leidend tot overtreding van deze overeenkomst, onherstelbare schade toebrengt aan Ricoh, waarvoor rechtsmiddelen onvoldoende zijn.† Dienovereenkomstig kan Ricoh directe wettelijke schadevergoeding of andersoortige genoegdoening verkrijgen in een competent rechtsgebied met betrekking tot een overtreding of vermoedelijke overtreding van de voorwaarden in deze overeenkomst.

 

9.13†††† Niets in deze overeenkomst is van invloed op statutaire rechten van consumenten onder toepasbare wetgeving die niet contractueel beperkt kunnen worden.

 

9.14†††† Als een overheid of autoriteit een heffing, belasting (anders dan inkomstenbelasting) of kosten in rekening brengt op deze overeenkomst of de verkoop of het gebruik van de software zelf die niet anderszins gedekt is in de bevestiging van toegestaan gebruik, komt u overeen deze te betalen als Ricoh u deze in rekening brengt.

 

 

© 2014, 2015 Ricoh Company Ltd.† Alle rechten voorbehouden.